การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  107,000 บาท
  (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
   
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560          

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) 
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1.  นายพงศ์ธร 
   พนมสิงห์         หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ

  2.  นางอิชยา 
   กัปปา             นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ

  3.  นายปกรณ์ 
   เรืองยิ่ง           นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ