การเรียนภาษาแบบไฮบริด

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร Echo Hybrid

โรงเรียนวัดรางบัว – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิยุวสถิรคุณ และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคุณอริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) ผู้ร่วมก่อตั้ง Enconcept E-Academy เข้าร่วมด้วย

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเยี่ยมชมว่า เป็นการเดินทางมาให้กำลังใจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับภาคเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้นำร่องหลักสูตรดังกล่าวคู่ขนานใน 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพฯ, โรงเรียนสัตยาไส ลพบุรี, โรงเรียนอุบลรัตน์ นครราชสีมา ในส่วนของโรงเรียนวัดรางบัว จัดการเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 75 คน โดยใช้เวลาเรียน 5 คาบต่อสัปดาห์

หลักสูตร Echo Hybrid เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน Device ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่มีการอ้างอิงกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนรู้ ทั้งนี้แอพพลิเคชันมีจุดเด่นที่การช่วยฝึกฝนด้านการสื่อสารและการออกเสียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา มีการรายงานผลตอบกลับ (Feedback) และมีการประเมินผลการออกเสียงแต่ละครั้ง ต่างจากเดิมที่จะต้องเรียนรู้ด้วยหนังสือ ซึ่งไม่มีเสียงให้นักเรียนฟัง ทำให้ไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยกระตุ้นให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อเด็กได้เรียนผ่านแอพพลิเคชันที่สร้างความสนุกสนาน อีกทั้งยังมีครูที่สอนสนุกและมีอาจารย์ภาษาอังกฤษพิเศษ (โค้ช) ช่วยดูแล ก็จะทำให้เด็กมีความสุขและต้องการเรียนมากขึ้น ประกอบกับสามารถเรียนรู้แบบกลุ่มได้ ทำให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย

อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่นำมาเป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ถึงอย่างไรครูก็ยังคงต้องสอนอยู่ โดยครูเองก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก อีกทั้งช่วยดูแลติดตาม ประเมินผล ตลอดจนควบคุมคุณภาพด้วยซึ่งในขณะนี้ผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ในโรงเรียนนี้ ยังไม่ได้ตามมาตรฐานคือระดับ A1 จึงจะต้องช่วยผลักดันกันต่อไป และต้องคอยติดตามผลการทดสอบเพื่อเลื่อนระดับว่า เมื่อมีการเรียนรู้ครบ 70 ชั่วโมงตามหลักสูตรแล้ว ระดับการประเมินจะออกมาเป็นอย่างไร

ในส่วนของข้อคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านของไทย ต้องยอมรับและเห็นใจครู เพราะครูไม่ได้มีโอกาสในการฝึกฝนมากนัก ทั้งที่เรื่องของภาษาอังกฤษเป็นเรื่องการฝึกฝนซ้ำๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและโอกาส สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีผลตอบกลับ แต่ที่ผ่านมาครูไม่ได้รับการฝึกฝนเช่นนี้เป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องจ้างครูชาวต่างชาติหรือผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้มาช่วยสอนการสื่อสาร ซึ่งในความเป็นจริงก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนต่างๆ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่เป็นดารา นักแสดง นักร้อง และนักกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าพ่อแม่และครู จะเป็นผู้สอนและผู้ช่วยสร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้มากที่สุ


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

รมช.ศึกษาธิการ ได้เสนอแนะให้มีการศึกษารูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ ซึ่งอาจทำให้ได้บทเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/11/2558