การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

ล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงาน “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีฯ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ คณะที่ปรึกษา คณะอำนวยการ คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนคณาอาจารย์ เข้าร่วมประชุม


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ทุกคนมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมทำงานอย่างบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีความก้าวหน้าโดยลำดับ ตั้งแต่การประสานความร่วมมือและหารือร่วมกันของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยการนำของ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย และคณะทำงานขับเคลื่อนและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม


จนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีการบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ (Southern Universities’ Networking for Multicultural Societies and Human Development)” ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 18 แห่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังได้มีความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ เป็นต้น ถือว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงการทำงานร่วมกัน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมืออย่างบูรณาการ ผ่านการปฏิบัติงานค่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 รุ่น และระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 รุ่น ซึ่งมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางที่ดี พร้อมทั้งมีการวางแผนงานปฏิบัติงานต่อเนื่องในปี 2562 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ระดับละ 12 รุ่น


ส่วนแผนงานขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลนั้น ขอให้มีการหารือร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นแผนที่จะดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการศึกษาเพื่อผลิตและเผยแพร่ชุดความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำงานของเครือข่าย พร้อมคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วย


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วยกันทำงานจนเกิดความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นงานที่สร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Graphic/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร