การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2553

      กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  [The English-Speaking Union Association : ESU]  จัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถในการกล่าว สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ที่ประเทศอังกฤษ ในปี 2553 สมาคมการพูดภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ  กำหนดจัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Speculation on Our Future” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553  กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 2 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับนานาชาติ คือ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2553  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนอย่างถูกต้อง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 80 คน (นักเรียน 30 คน นักศึกษา 20 คน ครู 20 คน และเจ้าหน้าที่) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาจากการพิจารณาของหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 มีนาคม 2553) จะมีการประเมินผลโดยการจัดการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษาให้เหลือ 10 คน และระดับอุดมศึกษา 5 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

2. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 มีนาคม ณ ห้องควีนปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมที่ 1 ให้เหลือเพียง 2 คน (มัธยมศึกษา 1 คน และอุดมศึกษา 1 คน) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษให้กับผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

        จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น.

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ