การโอนจ่ายเงินค่าครองชีพ กยศ.

การโอนจ่ายเงินค่าครองชีพ กยศ.

      บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะโอนจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้ยืมถายใน ๓ วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับข้อมูลการยืนยันจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนั้น ขอให้ผู้กู้ยืมเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการกุ้ยืมในระบบและเมื่อผู้กู้ยืมได้รับค่าครองชีพในวันที่เท่าไรเป็นครั้งแรก ในเดือนต่อไปผู้กู้จะได้รับเงินค่าครองชีพในวันที่เดิมของทุกเดือน จนกว่าจะครบภาคเรียน

      ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail : gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ๑๕๕๑ หรือ โทร ๐-๒๒๐๘-๘๖๙๙ หรือศูนย์สายใจ กยศ. ๐-๒๖๑๐-๔๘๘๘

ที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง