การใช้ภาษาต่างประเทศทางการทูต

จังหวัดขอนแก่น – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูแก่นนครวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 และประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)’ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวฝากให้ลูกหลานนักเรียนนำหลักการ “รู้-รัก-สามัคคี” และ”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปประกอบใช้ในการเรียนและดำรงชีวิต รวมทั้งแนะนำไม่ให้คัดลอกเนื้อหาทางวิชาการโดยไม่อ้างอิงถึงเจ้าของผลงาน เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นยังเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของคนดีที่ควรถือปฏิบัติ


นอกจากนี้ ขอฝากให้ศิษย์ทุกคนรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องจากครูทุกท่านเป็นผู้เสียสละตนเพื่อมาอบรมสั่งสอนศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กชั้นอนุบาลที่สอนยากมากเนื่องจากเด็กยังเล็ก อีกทั้งขอให้ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทยที่มีความสุภาพอ่อนน้อม อ่อนโยนไม่ถือ Ego เพราะอีโก้ไม่โก้เลยในภาษาไทย ตลอดจนให้รู้จักพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผลในการดำรงชีวิต


สำหรับทักษะการพูดทางการทูตนั้น ขอฝากให้ลูกหลานนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการพูดที่ทำให้คนต้องการคุยกับเรา กล่าวคือ การพูดที่ทำให้ผู้คนสุขอกสุขใจ มีความสุภาพเรียบร้อย ระมัดระวังคำพูด เพราะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเสมอ แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเรา


ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 5,000 คน อาทิ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่นนคร รุ่น 8, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายปกครอง, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และนักเรียนกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
5 พฤศจิกายน 2560