กำหนดการจ่ายค่าเล่าเรียน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

กำหนดการจ่ายค่าเล่าเรียน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

        ธนาคารกรุงไทยจะเริ่มดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้แก่สถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ๑๕๕๑ หรือโทร ๐-๒๒๐๘-๘๖๙๙ หรือศูนย์สายใจ กยศ.๑๕๙๗

ที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง โทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๒๐