กำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้า ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙