กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

** ประกาศ **


สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจําปี 2557 กรุณาตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบของแต่ละภาษา พร้อมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่แนบท้ายตารางการสอบ (กรุณาอ่านคําชี้แจงเพิ่มเติมที่ท้ายประกาศนี้)


ที่มา : สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
e-Mail :
2nd.language.obec@gmail.com