กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชการเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชการเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

คุณแม่เสงี่ยม เสียงก้อง
กำหนดสวดพระอภิธรรม  วันที่ 18 – 22  ธันวาคม  2552
เวลา  19.30  น. ที่ วัดหลวงปรีชากูล  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี
และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552  เวลา 16.30  น.
จึงขอกราบเรียบเชิญและขอเชิญผู้เคารพนับถือ ร่วมในโอกาสดังกล่าว
นายไพบูลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด