กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 “รักพ่อ”

                 ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557ภายใต้ชื่องาน รักพ่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2557  ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 โดยเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงาน กปร.เหล่าทัพและตำรวจ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมสื่อทุกประเภท เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ ในด้านความมั่นคง ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดแสดงโครงการตามพระราชดำริและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.