กีฬามหาวิทยาลัย

พิธีเปิด “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมและขอเป็นกำลังใจในโอกาสแห่งมหกรรมกีฬาในระดับปัญญาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยไทย พร้อมกล่าวขอขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสืบสานเจตนารมณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในเรื่องของ “กีฬา” ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยพัฒนาคน เสริมสร้างคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และฝึกการแสดงบทบาทในการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ที่จะส่งผลต่อการร่วมสร้างและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป โดยเฉพาะกีฬาในระดับอุดมศึกษาเช่นนี้ ยิ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญ และร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 112 สถาบันจากทั่วประเทศ โดยไม่เพียงมุ่งหมายสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจจากการได้รับเหรียญรางวัลและความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในกลุ่มนิสิตนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนชุมชนในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เชิงเทคนิคของกีฬาประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ทั้งในเรื่องมาตรฐานการกีฬา สถิติการแข่งขัน ความเคารพกฎ กติกา มารยาท และการตัดสินใจจากคณะกรรมการ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ ให้สมกับแนวคิดการจัดการแข่งขันที่ว่า “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” พร้อมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณ ปชส.สกอ.: ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
24/1/2561