ขยายผลสานฝันการกีฬา ไปที่ จ.กระบี่

ขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ที่กระบี่
จังหวัดกระบี่ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเป็นโรงเรียนขยายผลการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท


กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ที่จัดหลักสูตรแบบบูรณาการด้านวิชาการและกีฬา สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านกีฬาได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ แบ่งเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ภายหลังจากนักเรียนในโครงการจบ ม.6 จะมีการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมามีผลสำเร็จที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยพบว่านักเรียนในโครงการมีความรักความสามัคคี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความประพฤติ และทักษะด้านกีฬาที่ดีขึ้น มีความสุข ซึ่งสร้างความสุขให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง


นายกรัฐมนตรีจึงได้มีดำริให้ขยายผลโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีแผนงานขยายผลดังกล่าว โดยมีแนวทางตัวอย่างจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา ซึ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เป็นโรงเรียนขยายผลการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการด้านวิชาการและกีฬา ในภาคเรียนที่ 2/2559 นี้


จากการตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์กีฬา อาคารหอพัก ห้องศึกษาค้นคว้านอกเวลา และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เชื่อมั่นว่าโรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลด้านสุขอนามัยให้มีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงพัฒนาห้องศึกษาค้นคว้านอกเวลาให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ทบทวน ค้นคว้า และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬาควบคู่กั


ทั้งนี้ ได้ขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมมือกันทำงาน ประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ที่จะเข้ามารวมพลังสร้างสรรค์โครงการให้ประสบผลสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนบัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ภาพถ่ายและข้อมูล : คณะทำงาน รมช.ศธ.
13/7/2559