ขยายผลโครงการ DLTV

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพฐ.อาคาร 4 ชั้น 2 ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการโครงการการศึกษาทางไกล ผ่าน DLTV ซึ่งส่งผลให้คะแนนสอบ O-Net ของประเทศสูงขึ้น เตรียมขยายไปยังโรงเรียน สพฐ. ให้ครบทุกแห่งทั้ง 30,922 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television : DLTV) ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15,369 โรง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 หรือภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 นั้น

ผลการติดตามการดำเนินงานพบว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น ดังนี้

  • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นถึง 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้นจาก 39.30 ในปี 2556 เป็น 42.35 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยรวม 8 วิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 จาก 44.81 เป็น 45.74

  • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อดูรายชื่อโรงเรียนที่ทำคะแนนสอบของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 185 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ก็พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าโครงการ DLTV ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเขตพื้นที่การศึกษามากถึง 951 โรง หรือร้อยละ 65.14

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการจะต่อยอดโครงการ DLTV เพื่อขยายไปยังโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรง ซึ่งจะครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ครบทั้ง 30,922 โรง โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้งบประมาณจากโครงการแท็บเล็ต (OTPC) เดิมกว่า 5,700 ล้านบาท รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล พัฒนาคลังสื่อ พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ ห้องสมุดไร้พรมแดน เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation : DLF) โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ที่มีการถ่ายทอดสดตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DLTV 1-15) รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษจำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DSTV Network 186-200)

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/3/2558