ขยายเวลาประกวดภาพวาดความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกสชิงรางวัล(ระดับประถมศึกษา)

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาส่งภาพวาดเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง “โปรตุเกส….ที่ฉันรู้จัก”   โดยภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นงานจิตรกรรมแบบ ๒ มิติ  และมีขนาดภาพ ๑๕×๒๒ นิ้ว ทั้งนี้ ผู้วาดสามารถใช้สีน้ำ สีไม้ สีเครยอง หรือวาดเส้นอย่างเดียว พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ระดับชั้น สถานศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษา และลงนามรับรองด้านหลังภาพ กำหนดส่งภาพวาด ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔…อ่านต่อ

 

แหล่งที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.