ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวดีขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดี แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยสามารถสมัครได้ในเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาที่เขตโรงเรียนตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


แหล่งที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ