ขรก.เฮ ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมาย กบข.

ขรก.เฮครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญตามเดิมได้คาดงบประมาณปูดเพิ่มอีกปีละ 2.1 หมื่นล้านบาท

                วันนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ กลับไปเลือกรับบำนาญ ตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับเดิมได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 เป็นต้นไป

                ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 ที่ต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิม ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.หรือเม.ย.57 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 57 และให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป โดยให้มีสิทธิได้รับบำนาญตามกฎหมายเดิม

                นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิมเงินชดเชย เงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์ของกบข.แต่อย่างใด โดยจะได้รับเฉพาะเงินออมสะสมและผลประโยชน์ของเงินออมของตัวเองเท่านั้น ส่วนกบข.จะนำเงินประเดิมชดเชย เงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์กบข.เข้าบัญชีเงินทุนสำรองของกบข.ต่อไปเพื่อนำไปใช้ดูแลสมาชิกกบข.คนอื่น ๆต่อไป แต่หากข้าราชการที่ใช้สิทธิ์กลับเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ต.ค. 57 หรือก่อนออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ครั้งนี้ไม่มีผลใช้บังคับ

                ส่วนกรณีผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิกของกบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิกกบข.แต่ได้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายเดิม ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมี.คงหรือเม.ย. 57 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57 และผู้รับำบนาญต้องคืนเงินก้อนคือเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วแก่ทางราชการ โดยผู้ที่ขอรับบำนาญจะได้รับเงินบำนาญตามสูตรเดิมตั้แงต่วันที่ออกราชการจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2557 โดยหักกลบลบกัน ขณะเดียวกันหากมีการคืนเงินตามที่กำหนดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 มิ.ย. 57 เช่นกัน รวมถึงความประสงค์นี้จะไม่มีผลในกรณีที่ข้าราชการเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ต.ค. 57 ด้วยเช่นกัน

                อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะมีข้าราชการกลับไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดิม ประมาณ 7.33 แสนคน หรือประมาณ 75% จากทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของกบข.โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ รวม 9.77 แสนคน โดยมีสมมุติฐานว่ามีอายุราชการมากกว่า 35 ปี และมีอายุ วันที่สมัครเป็นสมาชิกกบข.เกินกว่า 40 ปี และทั้งหมดเมื่อคำนวณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นและรายรับที่ได้รับชดเชยกลับมาแล้วรัฐจะมีภาระเพี่มขึ้นมากถึง 9.50 แสนล้านบาทในช่วง 44 ปี หรือคิดเฉลี่ยปีละ 21,595 ล้านบาท ขณะที่ในปีแรกคือปีงบประมาณ 58 จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 1,041 ล้านบาท แต่ถ้านำมาปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันในปีงบประมาณ 58 จะทำให้รัฐบาลมีภาระเพิ่มขึ้นประมาณ 3.60 แสนล้านบาทในช่วง 44 ปีข้างหน้า

 

ที่มา : เดลินิวส์