ขอข้อมูลเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ