ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ