ขอเชิญคุณครูร่วมส่งผลงานแผนการสอนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน TTC: ThinkQuest Teacher Challenge ประจำปี 2552

      ขอเชิญคุณครูที่เป็นสมาชิกของโครงการ ThinkQuest ร่วมส่ง
ผลงานแผนการสอนที่บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆเข้าแข่งขัน
ในงาน TTC: ThinkQuest Teacher Challenge ประจำปี 2552
หมดเขตรับผลงาน 31 กรกฎาคม 2552
      รายละเอียดเพิ่มเติม www.moe.go.th/ppp/