ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปร่วมการประชุม

The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia

19 – 23 สิงหาคม 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          กระทรวง ศึกษาธิการขอเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่มีความรู้และเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สมัครเพื่อรับการคัดเลือกและพิจารณาให้เข้าร่วมเวทีเยาวชนในการนำเสนอข้อคิด เห็นและอภิปรายด้านประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบริบททาง ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก “The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

– เพื่อให้เยาวชนได้มีบทบาทในการแสดงวิสัยทัศน์และความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

– เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีด้านประวัติศาสตร์ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ

– เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงบทบาทเยาวชนด้านการมีส่วนร่วมในประเด็นการไกล่เกลี่ยทางประวัติศาสตร์

          กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 ณ Soul Youth Hostel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

จัดโดย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (Korean National Commission for UNESCO – KNCU)

          รูปแบบกิจกรรม

          การนำเสนอ (presentation) เรียงความ และอภิปรายในหัวข้อที่กำหนดให้หรือที่สนใจในประเด็นด้านประวัติศาสตร์

          คุณสมบัติ

– อายุระหว่าง 18 – 30 ปี

– มีความรู้/มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อนำเสนอรายงานและอภิปราย

          การรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก

– กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือก/พิจารณาเยาวชนไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอชื่อไปยัง KNCU ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ 

– กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ใบสมัครส่งมาที่   E- mail:  ratchanin@yahoo.com หรือ

                             ไปรษณีย์        สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

                                                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                                                  (คัดเลือกเยาวชน Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia)

                                                  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต

                                                  กรุงเทพ 10300

                             ติดต่อ               โทร : 0 2628 5646 ต่อ 114

                            

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

KNCU จะดำเนิน การคัดเลือกเยาวชนอีกครั้ง เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเตรียมตัว เช่น การเขียนเรียงความและการนำเสนอรายงาน

          ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

          KNCU จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก รถรับ-ส่งระหว่างการประชุมในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ดังนั้น ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าโดยสารระหว่างประเทศ หรือขอรับความช่วยเหลือจาก KNCU ในกรณีพิเศษ ซึ่ง KNCU จะพิจารณาให้กับประเทศยากจนที่สุด หรือผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น

————————————–

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2556