ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

          นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

เงื่อนไขการประกวด

          2.1 ผู้ส่งชื่อเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 คู่ชื่อ โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

          2.2 ชื่อมาสคอตที่ได้รับรางวัล ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากภายหลังคณะกรรมการตรวจพบจะตัดสิทธิ์การได้รับคัดเลือกทันที โดยเจ้าของผลงานไม่สามารถนำไปฟ้องร้องสำนักงาน ป... ทางกฎหมายได้ในทุกกรณี และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้นเองแต่พียงผู้เดียว

          2.3 ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเรียดร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ทุกรณี ทั้งนี้สำนักงาน ป... ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่ผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

          2.4 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ในสื่อต่าง ๆ และใช้เป็นชื่อทางการของมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป...

 

ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

          3.1 ส่งผลงานโดยพิมพ์ลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน ใส่กระดาษเอสี่ (A4) ด้วยอักษร Angsana new ขนาด 18 (pt)

          3.2 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 

เกณฑ์การตัดสิน

          การใช้ภาษา ควรสั้น กระชับ จดจำง่าย อ่านออกเสียงได้ง่าย และสื่อความหมายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน

 

สอบถามรายนะเอียดเพิ่มเติมได้

          กลุ่มพิพิธภัณฑ์การป้องกันฯ นายฐนกัน หมีทอง นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ          สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป... หมายเลขโทรศัพท์    0 2282 3161 ต่อ 138, 119, 612 โทรสาร 0 2208 2806 ในวัน และเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://www.nacc.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์