ขอเชิญผู้สนใจชมงานสัปดาห์แอฟริกา (African Week)

ศธ.จัดงานสัปดาห์แอฟริกา (African Week)

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสัปดาห์แอฟริกา (African Week) ขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกลุ่มประเทศแอฟริกาภายใต้กรอบขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกาให้สาธารณชนชาวไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ

          การจัดงาน African Week ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ คือ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกาด้านต่าง ๆ ณ บริเวณ ชั้น 2 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตประเทศแอฟริกาในประเทศไทย การแสดงสินค้าที่มีศักยภาพในการนำเข้า-ส่งออกไปยังแอฟริกาโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดการสัมมนาทางวิชาการและธุรกิจในหัวข้อ   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกา ในวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในวันที่ 18 กันยายน2553 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ รวมทั้งนักธุรกิจ และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหลายประเทศในแอฟริกา

          กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน African Week โดยได้  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานในการจัดงาน รวมทั้งประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศแอฟริกาทั้งในไทยและที่ตั้งอยู่ในประเทศใกล้เคียง ตลอดจนผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในแอฟริกาทุกแห่งเพื่อเชิญชวนประเทศแอฟริกาเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆ  นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยและแอฟริกา เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thaiafrica.net ให้สาธารณชนไทยได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา และงานความร่วมมือด้านการพัฒนาซึ่งไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางวิขาการแก่หลายประเทศแอฟริกาในด้านต่าง ๆ มากมาย