ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดการเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

           

            มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่ 31 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธานทุกปีที่ผ่านมา เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิญชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบและเป็นแบบอย่างต่อไป

รางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1.      ทางการเห็น 1 รางวัล

2.      ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล

3.      ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างการ 1 รางวัล

4.      ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล

5.      ทางสติปัญญา 1 รางวัล

6.      ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล

7.      ออทิสติก 1 รางวัล

คุณสมบัติ

1.      เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.     มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3.      ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องการศึกษา การงานและอาชีพ การดำรงชีวิต และการบำเพ็ญแก่ครอบครัวและชุมชน

4.      มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้

5.      ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.      ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7.      คณะกรรมการโครงการ หรือคณะทำงานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประกอบด้วยโล่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินรางวัลด้วยคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-7391-4 ต่อ 103 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org