ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

LOGOBIC

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
*********************

ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรร) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ดังมีรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์
(ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ระดับปริญญาตรี
1) ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2560 หรือ 2561 และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ในปีที่สมัคร
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา ในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.net.ma/repf.pdf

2. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด

3. ระดับปริญญาเอก
1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. สำเนาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาด รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
9.1 สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
9.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
9.3 สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นมิใช่ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) และต้องไปขอรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยด้วย กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี

กำหนดเปิดภาคการศึกษาแรก
ภาคการศึกษาปี 2561 – 2562 จะเริ่มวันที่ 10 กันยายน 2561 สำหรับผู้รับทุนที่ต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศส จะเริ่มการศึกษาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2561
ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเตรียมการและดำเนินการ ดังนี้
1. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทนักเรียนจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย
2. นำเอกสารที่เกี่ยวข้องเดินทางไปราชอาณาจักรโมร็อกโกพร้อมตนเอง ได้แก่
2.1 ต้นฉบับหนังสือรับรองความประพฤติที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.2 ต้นฉบับใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคระบาด รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
2.3 สำเนาสูติบัตรที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นมิใช่ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับและต้องไปขอรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยด้วย กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี
3. เมื่อเดินทางถึงราชอาณาจักรโมร็อกโก ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องติดต่อสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของราชอาณาจักรโมร็อกโกภายในโอกาสแรก เพื่อชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร จำนวน 900 ดีร์ฮาม และทำประกันชีวิต (นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 – 2562 ได้ทำประกันชีวิตในราคา 1,500 ดีร์ฮาม) ก่อนจะเดินทางไปลงทะเบียนและเริ่มการศึกษาที่สถาบันศึกษาต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไขการเข้าศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และรายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.amci.ma / www.essup.gov.ma / www.men.gov.ma และ www.ofppt.ma

กำหนดการคัดเลือกของนักเรียนจากประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร วันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพ ฯ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ที่ครบถ้วนตามที่ฝ่ายโมร็อกโกกำหนด ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงกระทรวงการต่างประเทศ
การเปิดรับใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
**หมายเหตุ** การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ต้องจัดส่งเป็นแบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยเอกสารจะต้องไปถึงกระทรวงศึกษาธิการภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117

รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร
รายชื่อมหาวิทยาลัย / คณะที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาได้

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

19 กรกฎาคม 2561