ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง ตะวันออกกลางศึกษา หัวข้อ “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรู้สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายเรื่อง ตะวันออกกลางศึกษา ในหัวข้อ “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรู้สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องราชา 1 (ชั้น 11 อาคาร 2) โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค จัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกกลางในมิติต่างๆ เช่น การเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ ดร.จรัญ มะลูลีม ดร.อณัส อมาตยกุล ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับและส่งกลับไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่หมายเลขโทรสาร  02-281-0953 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2552 รายละเอียดกำหนดการและใบตอบรับตามที่แนบด้านล่าง