ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553
 

        นางสาวสาลิน วีรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร)  เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี  ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 ในวันที่ 18-24 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน กทม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พบกับกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กวัย 3-6 ปี สนใจใฝ่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนด้วยวิธี Learning by playing ลักษณะเนื้อหาบูรณาการหลากหลายเรื่องราวในธรรมชาติ เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานสู่ความเข้าใจ ความมีเหตุผลในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม ลักษณะกิจกรรมเน้นความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างเด็กกับครู เพื่อเติมเต็มพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็ก อาทิ เพลินกับนิทานวิทยาศาสตร์, สนุกกับมายากล, เสริมแววนักวิทยาศาสตร์, เพิ่มพูนทักษะนักประดิษฐ์, ปลูกฝังทักษะนักทดลองบนพื้นฐานแห่งความคิดอย่างมีเหตุผล  ผู้สนใจกรุณาติดต่อจองล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันอังคาร –
วันอาทิตย์  ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-2490  

กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์             
โทร.02-3926166