ขอเชิญร่วมทำข่าว"การประชุมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) รุ่นปีการศึกษา 2547"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ขอเชิญร่วมทำข่าว

     นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประทานเปิด”การประชุมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี) รุ่นปีการศึกษา 2547 “พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลิตครูมืออาชีพ”ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 9.30น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     การประชุมดังกล่าวเป็นการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร5ปี)รุ่น 2547 เพื่อเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้นักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวฯรับทราบเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคคลากรการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนโครงการฯ ให้ร่วมใจกันพัฒนาวิชาชีครูให้มีคุณภาพที่ดีในอนาคตต่อไป

จาก : สำนักอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์