ขอเชิญร่วมทำข่าว นโยบายเรียนฟรี 15 ปี วันที่ 3 พ.ค. และ 10 พ.ค. 52

ขอเชิญสื่อมวลชน

ร่วมทำข่าว  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน บางกอกใหญ่

หมายเหตุ : โปรดแจ้งรายชื่อผู้สื่อข่าวที่จะเดินทางไปกับรถ สช. ได้ที่

                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-6285057

*******************************************

ขอเชิญร่วมทำข่าว

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
      – การประชุม กช. และพบปะผู้บริหารใน จ. ปัตตานี         
      – มอบนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ                                   
      – พิธีเปิดป้าย สช. จังหวัด สช. อำเภอ แห่งแรกของประเทศไทย

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น.  ณ จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ : แจ้งรายชื่อผู้สื่อข่าวที่จะเดินทางไปทำข่าวได้ที่ฝ่าย
                ประชาสัมพันธ์ โทร 02-6285057