ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปีสากลเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเป็นการเริ่มต้นปีสากลว่าด้วยการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน (International Year of Human Rights Learning) กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดดังต่อไปนี้


 การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อเรื่อง “คุณครูที่ฉันรัก” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาที่ 1-3) หัวข้อที่กำหนด คือ “คุณครูที่ฉันรัก”โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณครูที่ใช้ความรัก  ความเมตตา  และไม่ใช้ความรุนแรงในการอบรมสั่งสอนนักเรียน สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน

 การประกวดการเขียนเรียงความเรื่อง “สิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 2(ประถมศึกษาที่ 4 – 6 ) ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในสถานศึกษา

 การประกวด Graphic Animation ประเภทการ์ตูนหัวข้อเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน หัวข้อที่กำหนด คือ “สิทธิมนุษยชน”ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องมีชื่อเรื่อง  มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน

 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนหัวข้อเรื่อง “สิทธิเด็ก” และ “สิทธิมนุษยชน” สำหรับครู-อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ (ส่งผลงานของครูโรงเรียนละ 1 ท่าน) โดยครูคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผนการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนเรื่อง “สิทธิเด็ก”   ประกอบด้วยผลงานนวัตกรรม- สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ

 การประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับคุณธรรมสากลเริ่มต้นที่ไหน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ นักเรียนอาชีวศึกษา   หัวข้อการแข่งขันคือ “สิทธิมนุษยชน กับคุณธรรมสากล เริ่มต้นที่ไหน” โดยผู้พูดจะต้องพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แต่จะต้องไม่นำหัวข้อของการแข่งขันมาเป็นชื่อเรื่องในการพูด

++++สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.