ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดประกวด

ออกแบบตราตราสัญลักษณ์ (LOGO)ประจำสำนักงานเพื่อเป็น

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ให้สอดคลองกับวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “สังคมทุก

ภาคส่วนใช้สถิติและสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศชาติ” สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำสำนักงาน

ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นตัวแทนสื่อถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ