ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการอินเดียศึกษาหัวข้อ ’เปิดประตูสู่อินเดีย-ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่’

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการอินเดียศึกษาหัวข้อ “เปิดประตูสู่อินเดีย-ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่” ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน

ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีบทบาทที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศ และมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการจัดการศึกษาของอินเดียก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีสถาบันการศึกษาคุณภาพสูงที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังเช่น นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวอินเดียประมาณ 11 % ที่ทำงานในองค์กรการอวกาศ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา และในอนาคตเชื่อว่า อินเดียคงจะมีการพัฒนาที่โดดเด่นในเรื่องที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม โบราณคดี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ามากที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการจึงใคร่ขอเรียนเชิญประชาชนที่มีความสนใจประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 115,117 หรือดาวน์โหลดใบตอบรับและส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม  2552 ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด