ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมอภิปรายในห้องเรียน หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” การริเริ่มกิจกรรมอภิปรายในห้องเรียนเกี่ยวกับสมบัติใต้น้ำ

การริเริ่มกิจกรรมอภิปรายในห้องเรียนเกี่ยวกับสมบัติใต้น้ำ

ด้วยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยแผนกการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD Unit) ได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “ปฐพีชีวิต” (Planet Earth) ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2552 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านความยั่งยืน โดยการจัดงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลักดันและส่งเสริมให้โรงเรียน ต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรมอภิปรายในห้องเรียนโดยมุ่งเน้นประเด็น/เนื้อหาสาระต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับหัวข้อของงานนิทรรศการฯ 

สำนักงานยูเนสโกฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจเพื่อ    เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมอภิปรายในห้องเรียน หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งจัดทำสรุปข้อเสนอแนวคิด (ภาษาอังกฤษ) ที่โดดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และการอภิปรายหารือร่วมกันระหว่างนักเรียน จำนวน 1 หน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนได้สามารถแสดงความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในแง่มุมของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลโดยตรงไปยังแผนกการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 UNESCO Bangkok,  ESD Unit
 Mom Luang Malakul Centenary Building 920
 Sukhumvit Road, Bangkok
 10110
 THAILAND

หรือทางอีเมล์: esd@unescobkk.org