ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ) รุ่นที่ ๓