ขอเลื่อนการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) รุ่นที่ 3