ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ลำปาง

จังหวัดลำปางเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รายงานว่าการจัดการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น Thailand 4.0, คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.), การปฏิรูปการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติฯ, แนวทางการทำงานสานพลังประชารัฐ ฯลฯ มาแปลงให้สอดคล้องกับมิติของพื้นที่ ทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์  ศักยภาพ โดยกำหนดออกมาเป็นวาระภายใต้ชื่อ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” และแบ่งวาระที่สำคัญเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาออกมาเป็นวาระ “ลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์” โดยบูรณาการเชิงรุกร่วมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในส่วนภูมิภาค

จังหวัดลำปาง มีสถานศึกษาจำนวน 470 แห่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7,233 คน นักเรียน/นักศึกษาจำนวน 115,731 คน จัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น” มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ลำปาง มีการรวม การเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปี การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดยังได้มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจังหวัดลำปางอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าพอใจ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรมว่า ขอให้สถานศึกษาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน โดยถือเป็นภารกิจของทุกคน ทั้งครูอาจารย์ ผู้ปกครอง หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันสอดส่องดูแลลูกหลานเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในใจตลอดเวลา พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู และมีความรับผิดชอบ

ขณะที่โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องการให้โรงเรียนใส่ใจช่วงเวลาดังกล่าวให้มากขึ้น ซึ่งทราบว่ามาบางโรงเรียนตัดกิจกรรมช่วงนี้ไปอย่างน่าเสียดาย จึงขอให้โรงเรียนพยายามให้ความสำคัญกับการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ เช่น เรื่องทัศนคติที่ถูกต้อง ค่านิยมความเป็นชาติ ความภาคภูมิใจในคุณงามความดี การดำรงความเป็นไทยสืบจากบรรพบุรุษ เป็นต้น ทั้งนี้อาจใช้เวลาหน้าเสาธงก่อนเริ่มวิชาเรียนในแต่ละวันก็ได้

ในส่วนของครูอาจารย์ ขอความร่วมมือช่วยผลักดันทักษะ Extra Reading ให้กับนักเรียน เพื่อให้การพูด เขียน อ่าน มีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถอ่านแล้วสรุปความ ย่อความ สังเคราะห์ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนปลูกฝังมารยาทในการเขียนหนังสือโดยอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อสร้างความเป็นสากลให้กับวงการศึกษาไทย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอให้กำลังใจครูอาจารย์ทุกท่าน อย่าได้ท้อถอย ขอให้นึกคิดและปฏิบัติตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตลอดไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสืบไป


ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
ปกรณ์ เรืองยิ่ง, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
11/11/2560