ขับเคลื่อน กศจ.สงขลา

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, อ.ก.ศ.จ., หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมด้วย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การรับราชการถือเป็นกำไรชีวิต ทำให้ได้ฝึกฝนตนให้มีระเบียบ มีวินัย และเมตตาจิต เป็นสุภาพชนที่ไม่ถือตัว แต่ในทางกลับกัน จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน พยายามทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะข้าราชการในวงการศึกษาด้วยแล้ว ยิ่งต้องมีจิตใจที่ดีงาม ดูแลเอาใจใส่ลูกหลานเยาวชนด้วยความรัก ความเข้าใจ และเอื้ออารี ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ความสามารถอย่างครบถ้วนรอบด้าน ตลอดจนทำงานด้วยความพินิจพิเคราะห์อย่างรอบคอบถี่ถ้วน ทำด้วยความยับยั้งช่างใจ เรียกได้ว่า ต้องไม่ผลีผลาม เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้เด็กเยาวชน ได้เห็น ได้ดู ได้ทำตาม และทำให้เด็กได้เลียนแบบในที่สุด และยิ่งมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่งดงามมากเท่าไร ก็จะทำให้สังคมงดงามมากขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝาก ศธจ.สงขลา ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

  • ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา STEM เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อไปพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

  • การจัดฝึกอบรมนอกหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ มีทักษะการทำงานและสร้างรายได้ ซึ่งเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ให้จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน ให้มีงานทำ มีอาชีพสุจริต

  • ผลักดันนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี โดยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พยายามเร่งดำเนินงานในหลายส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

  • ส่งเสริมการอ่านหนังสือ โดยครูควรจัดให้มีกิจกรรม Extra Reading เริ่มจากหนังสือที่เด็ก ๆ ชอบ และเหมาะสมกับวัย เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน ได้ฝึกย่นย่อและจับใจความจากสิ่งที่อ่าน พร้อมจดคำศัพท์และทบทวนบ่อยๆ ทำให้ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นการค่อย ๆ ฝึกฝนไปทีละระดับ ก็จะทำให้สามารถสื่อสารด้วยความเชื่อมั่นได้ในที่สุด

  • ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษามากขึ้น

  • มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของสถานศึกษาต่าง ๆ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดกิจกรรมหรืออบรมให้ความรู้แก่ลูกหลานเยาวชน ส่วนการจัดทัศนศึกษา ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน พิจารณาอย่างรอบด้าน และกำกับดูแลเป็นพิเศษในทุกขั้นตอน

นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานว่า การจัดการศึกษาของจังหวัดสงขลา ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด พ.ศ.2560-2564 โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินโครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.3 ได้รู้จักโลกของอาชีพและค้นพบความถนัดของตัวเอง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสงขลา โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน เป็นต้น

นอกจากภารกิจดังกล่าว ม.ล.ปนัดดา ได้เยี่ยมชมและพบปะกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อาทิ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา, แหล่งเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นต้น


ในวันเดียวกันเวลา 10.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 (โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29) “ฟิตสมอง พิชิต TCAS” ติวเข้มสัญจรภาคใต้ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ และรับชมถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต  facebook: BRANDSWorldThailand ประมาณ 19,000 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดโครงการดี ๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณจากใจจริงที่ทุกภาคส่วนเอาใจใส่ลูกหลานเยาวชน ทั้งในเรื่องของการเรียนและเรื่องทางสังคม ขอให้ร่วมกันเช่นนี้ต่อไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระองค์จะสถิตเสถียรกับเราตราบนานเท่านาน ที่เราทำดีตามรอยพระยุคลบาท

ส่วนลูกหลานนักเรียนกว่า 5,000 คน ที่เข้าร่วมคลาสติวอยู่ ณ ที่นี้ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคลาสใหญ่ แต่หากลูกหลานมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ติดตามสนใจอย่างเต็มที่ คลาสนี้ก็จะเล็กลงไปทันที และเมื่อผสานด้วยวิธีการฟัง ทักษะการจับประเด็นและสรุปใจความ เชื่อว่าเนื้อหาและศาสตร์ต่าง ๆ ที่ติวเตอร์พยายามถ่ายทอดให้ จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้เรียน ใช้ในการศึกษาต่อในคณะและสาขาตามที่ต้องการได้อย่างแน่นอน

ขอฝากให้นักเรียนหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ที่อาจจะเรียกได้ว่า “Extra reading” เพื่อฝึกการอ่าน การจำคำศัพท์ เป็นคลังสะสมไว้ในหัวของเรา อาจมีจัดทอล์กโชว์หรือดูภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อฝึกการฟัง ฝึกพูด ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์นั้น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องฝึกในทุกที่ที่มีโอกาส แม้เจอชาวต่างชาติก็ต้องพูดด้วยความมั่นใจ อาจจะพูดช้า ๆ แต่จะเป็นการพูดที่ช้าอย่างถูกต้อง และสามารถสื่อสารได้

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาราชการแทนอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดติวเข้มสัญจร ว่า เพื่อเป็นการฉลองเข้าสู่โครงการครั้งที่ 29 จึงได้เพิ่มระดับความเข้มข้นของเนื้อหา เทคนิคการจำแม่น คิดเร็ว วิเคราะห์สถานการณ์อย่างแม่นยำ ถูกต้อง จากอาจารย์ติวชื่อดังระดับประเทศ อาทิ อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ (ภาษาอังกฤษ), อ.กรกฤช ศรีวิชัย (เคมี), อ.นิทัศน์ ยศธสาร (ภาษาไทย), อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (คณิตศาสตร์) เป็นต้น พร้อมแจกคู่มือเตรียมสอบฟรีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.brandssummercamp.com


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
12/10/2560