ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” เป็นโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงถือเป็นเรื่องที่สถานศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน ต่างยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาระหน้าที่ในความเป็นครูอาจารย์โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานมาก กล่าวคือ 1) ครู คือ ผู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรักและความเมตตากรุณาปรานี ที่ผู้เป็นศิษย์จักพึงรำลึกอยู่เสมอ 2) ครู คือ ผู้เติมเต็มความรอบรู้ทางวิทยาการแตกฉานแก่ศิษย์ทุกคน 3) ครู คือ ผู้เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรมแก่ศิษย์ ที่ลูกหลานเยาวชนนิยมกล่าวกันว่า ครูคือผู้เป็นไอดอลแก่ศิษย์

นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้การศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำที่สุจริต เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองสืบไป

จึงขอความร่วมมือครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้านของการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

“โรงเรียนวัดราชาธิวาส (Rajadhivas School)” อักษรย่อ ร.ว./R.J. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2446 เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน จนถึงปี 2538 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ซอยสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส

สีประจำโรงเรียน: สีชมพู-สีน้ำเงิน หมายถึง ความคิดที่จะสร้างเกียรติตลอดกาล (สีชมพู เป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หมายถึง ความลึกซึ้ง ส่วนสีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติ หมายถึงพระมหากษัตริย์ คือ รัชกาลที่ 5)
เอกลักษณ์: “ลูกราชามีสัมมาคารวะ”
คติพจน์: “สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ พึงเคารพพระสัทธรรม”
คำขวัญ: “เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
เพลงประจำโรงเรียน: มาร์ชชมพู-น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดราชาธิวาส มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายคนหลายวงการ เช่น นายประชุม รัตนเพียร อดีต รมว.ศึกษาธิการ, นายสนั่น เกตุทัต อดีต รมช.การคลัง, จอมพลประภาส จารุเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี, รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, นายประยูร จรรยาวงศ์ นักเขียนภาพล้อ นักหนังสือพิมพ์, นายเผด็จ ภูรีปฏิภาณ หรือพญาไม้ นักหนังสือพิมพ์, นายวีรศักดิ์ นิลกลัด ผู้ประกาศข่าวกีฬา, นาวาอากาศเอก เพิ่ม หงสกุล นักประพันธ์ นักแสดง ผู้กำกับการแสดง, นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, นายศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (แท่ง) นักแสดง นักร้อง พิธีกร, นายอภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (โจอี้ บอย) แร็ปเปอร์ไทย, น.ส.ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทย ปี 2013, นายสนอง ฐิตะปุระ นักประดิษฐ์ ผู้สร้างเรือหางยาวลำแรกของโลก เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
27/6/2560