ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (เวลา 8.00-8.45 น.) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โดยมีนายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, พระครูวิบูลย์ธรรมสุนทร รองเจ้าอาวาสวัดดุสิตาราม, ครูอาจารย์, นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียน เข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การมาพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมืออาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกสอน และลูกหลานนักเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัด 5 เรื่องที่สำคัญ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ นักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อประชาชนคนไทย ทำให้พสกนิกรแคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ จำนวนมากในช่วง 70 ปี ตลอดรัชสมัย โดยทั้งสองพระองค์ทรงงานหนักและทรงตรากตรำอย่างมาก อาทิ ทรงพระราชทานโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ โครงการฝนเทียม เป็นต้น

ดังนั้น การช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยสามารถร่วมกันดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้พระองค์ทรงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป อีกทั้งเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้วย

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากให้ลูกหลานนักเรียนอย่าลืมเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ด้วยการดำรงไว้ซึ่งความรักและความเคารพที่มีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ ต้องไม่ลืมความเป็นชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชที่เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร

อีกทั้งสถานศึกษาควรเร่งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ และภาษาเพื่อนบ้าน ซึ่งได้เน้นย้ำถึงการพูดภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องและไพเราะ ตลอดจนมีสอนให้เด็กมีสติในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ กล่าวคือ ต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก และอะไรที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าหนักใจจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมมาเผยแพร่ให้สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานนักเรียนตั้งแต่ในวัยเรียน ซึ่งขณะนี้ได้รับการขานรับอย่างดีจากสถานศึกษาในทุกสังกัด

  “โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม” จัดตั้งขึ้นเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ.2504 สังกัดกองการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 ต่อมาในปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้โอนจากกองการประถมศึกษามาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) สังกัดกองการมัธยมศึกษา จากนั้นในปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตลอดจนปี พ.ศ.2526 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างเต็มรูปแบบ จำนวน 42 ห้องเรียน และเปิดทำการสอนการศึกษาผู้ใหญ่

ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ปรัชญาโรงเรียน: (อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ) ความเพียรควรทำเสียแต่วันนี้
คำขวัญ อุดมการณ์ของโรงเรียน:
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน:
สีฟ้า-ขาว โดยสีฟ้าคือ สีแห่งความดีงาม ความสูงส่งดุจท้องฟ้าซึ่งห่อหุ้มพื้นพิภพของเราไว้ และสีขาวคือ สีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าโรงเรียนตั้งขึ้นได้อาศัยบวร

 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/6/2560