ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์

ข้อมูลและสถิติทางสังคม แสดงถึง ข้อมูลจำนวนงบประมาณ ประชากร รายได้ ขอบเขตการปกครอง แหล่งวิชาการนอกระบบ สถิติทางศาสนา เป็นต้น เพื่อประกอบการบริหารจัดการการศึกษา

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์

เขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์
18 มิ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติประชากรรายอายุปี 2543-2551

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์
18 มิ.ย. 2562

เขตตรวจราชการ 19 เขต (กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย)

ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์
18 มิ.ย. 2562
Top