คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติครั้งแรก ตั้งแต่ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กำกับดูแลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย


ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องการเห็นกิจการลูกเสือ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย ด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชนไทยมีระเบียบวินัย ตระหนักในเรื่องประวัติศาสตร์ มีความรักเทิดทูนบุพการีและคณาจารย์ ตลอดจนมีความสามัคคีและไม่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจการเรียนลูกเสือ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สร้างระเบียบวินัยมาช้านานในต่างประเทศ


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎระเบียบการบริหารกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นกฎระเบียบที่ใช้มานานแล้ว และควรมีการปรับปรุงและพัฒนากิจการลูกเสือ รวมทั้งหลักสูตรลูกเสือให้มีความต่อเนื่องกับการเรียนนักศึกษาวิชาทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนควรส่งเสริมให้หลักสูตรลูกเสือมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับสังคม และความรักชาติบ้านเมือง


นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการสร้างค่ายลูกเสือ ที่ อ.หนองญาติ จ.นครพนม เนื่องจากค่ายลูกเสือไผ่ล้อม อ.บ้านแพง เป็นค่ายลูกเสือประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่จำเป็นต้องย้ายค่ายลูกเสือมาที่ค่ายลูกเสือที่ อ.หนองญาติ ซึ่งมีพื้นที่และอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล แต่อาจจะยังไม่ร่มรื่นเท่าที่ควร คงต้องใช้เวลาในการพัฒนา พร้อมทั้งบริหารจัดการ ออกแบบ วางแผน และดูแลความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองญาติ เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลูกเสือจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานดังกล่าว


ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในการจัดตั้งค่ายลูกเสือหนองญาติในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไปอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
3/2/2560