คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดยประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์) โดยกำหนดให้แต่ละสถานศึกษามี “คณะกรรมการสถานศึกษา” จำนวน ๑๕ คน มาจากบุคคลหลายฝ่ายในชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้งสำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) หมายถึง โรงเรียน หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐ ที่จัดการศึกษารูปแบบบริหารจัดการที่เป็น “นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา” โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อเกิดความเป็นอิสระคล่องตัว ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การสนับสนุนทรัพยากร และการบริหารที่จำเป็นและเหมาะสมจากผู้สนับสนุน (บริษัท มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชน สถานประกอบการ หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา) ที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมถึงสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ และครอบคลุมถึงสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบในลักษณะเดียวกัน   
   
 

ดาวน์โหลด .. ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้

 Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร