คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา