คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ในวงการศึกษาของประเทศไทย และเป็นผลงานสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของ คสช. โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน และต้องทำงานให้บรรลุภารกิจ มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายของการปฏิรูป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี ส่วนการปฏิรูปด้านอื่นๆ จะต้องมีข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายภายในระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นวันนี้จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้มาทำความรู้จักกัน โดยกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และคร่ำหวอดในแง่มุมต่างๆของวงการศึกษาไทย ถือเป็นความหวังที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ทุกด้าน

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสในการทำหน้าที่นี้ ขณะนี้เห็นได้ชัดว่าประเทศของเราได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ครม. สนช. สปท. สภาปฏิรูปฯ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฯ และองค์กรอื่นๆ ล้วนแสดงพลังที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จ คณะกรรมการอิสระชุดนี้จึงเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คำว่า อิสระ ที่เราได้รับ หมายถึงการมีอิสระทางความคิด แต่ไม่ใช่อิสระที่ตั้งต้นจากศูนย์ โดยสิ่งที่ออกจากคณะกรรมการอิสระฯ จะต้องสามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลจริง ซึ่งคณะกรรมการอิสระฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้กว้างขวาง มีประสบการณ์ มีผลงานมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ครูเรียม สิงห์ทร ครูที่สอนบนดอยอ่างขาง นักวิชาการ นักคิด ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนา ผู้ดูแลเกี่ยวกับคนพิการและเด็ก เป็นต้น ทุกท่านได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ในกำหนดเวลา 2 ปีนี้ คิดว่าจะพยายามทำงานให้ไปถึงจุดที่จะนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติจริงได้

 

 

ในส่วนกรอบการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอิสระฯ ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ซึ่งทุกด้านล้วนเป็นเรื่องสำคัญ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและมีผลต่อกันทั้งสิ้น ซึ่งคณะกรรมการอิสระฯ มุ่งเน้นพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นปัญหาหนักที่สุดก่อน คือเรื่องคุณภาพการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยต้องมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยในการทำงาน ไม่มัวแต่เดินตามคนอื่น และนำศาสตร์ของพระราชาเข้ามาปรับใช้ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย

               

                ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/สภาการศึกษา/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.