คณะทำงานร่วมการศึกษาไทย-โมร็อกโก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพก่อนในช่วงเดือน พ.ย.นี้

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โมร็อกโก ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยไทย-โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยในบันทึกความเข้าใจฯ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการทำงานร่วมกัน

ซึ่งกำหนดให้จัดประชุมคณะทำงานร่วมฯ 2 ปีต่อครั้ง โดยไทยและโมร็อกโกสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งที่ 1 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย จำนวน 12 คน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และได้มีหนังสือเรียนเชิญฝ่ายโมร็อกโกเข้าร่วมประชุมผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้ว

สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ดังกล่าว จะมีการนำเสนอนโยบายและภาพรวมการศึกษาไทยโดยผู้แทน สกอ. พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ทุนการศึกษา, การแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อที่ Football School ของโมร็อกโก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา, การศึกษาทางไกล, การส่งอิหม่ามเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมอิหม่าม เป็นต้น

สำหรับทุนการศึกษาที่โมร็อกโกมอบให้นักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุนต่อปีนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ได้รับทุนนำความรู้และประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ จึงขอให้ สกอ. พิจารณาความเชื่อมโยงหลักสูตรในสาขาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการคัดเลือกและการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนไทยในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร