คณะผู้บริหารการศึกษาปาปัวนิวกินี เยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr.Titus Romano Hatagen ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ


              รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และคณะ ซึ่งนำโดยองค์การยูนิเซฟ สำนักงานประเทศปาปัวนิวกินี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับนโยบายการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ที่ใช้การเรียนรู้จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทั้งสิ้น ๒๑,๗๐๘ โรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


            นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำถึงโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทย การสอบวัดผลนักเรียน การประเมินผลการศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังวางแนวทางแก้ไข เพื่อให้คณะผู้บริหารการศึกษารัฐเอกราชปาปัวนิวกินีได้นำไปเป็นข้อมูลในการภารกิจศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย


            หลังจากนั้นคณะผู้บริหารการศึกษารัฐเอกราชปาปัวนิวกินี จะเดินทางไปสังเกตการณ์สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ ได้แก่


            ๑. โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ในห้องเรียนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์/ ฐานพลังงานทดแทน/ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าพบ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


            ๒. โรงเรียนรุ่งอรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังเกตการณ์สอนหน่วยบูรณาการ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ การประชุม AAR (After Action Review) ชุมชนบ้านช่าง/ สวนป่า/ ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิล และสถาบันอาศรมศิลป์


            ๓. โรงเรียนวัดลาดระโหง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสังเกตกิจกรรมนักเรียน สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนตามแบบวิถีพุทธ


            โดยมีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ปารัชญ์/สรุป


ธเนศ/ภาพ

                                                                   ข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป./ กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.