"คนรุ่นใหม่ไม่ตกเทรด์เทคโนโลยี 3G"

คุยกัน..ฉันท์วิทย์ “คนรุ่นใหม่ไม่ตกเทรด์เทคโนโลยี 3G”

               ปัจจุบันเทคโนโลยี  3G ได้รับการกล่าวถึงจากผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้บุคลากรทุกแวดวงและทุกสาขาอาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา เกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของคนในสังคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปในอนาคต

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงกำหนดจัดเสวนา “คุยกัน..ฉันท์วิทย์  สัญจร” ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไม่ตกเทรนด์!! เทคโนโลยี 3G”  ในวันศุกร์ที่  22 ตุลาคม 2553เวลา 10.00 –12.30 น.  ณ True Digitalpark  ชั้น 4  อาคาร Digital Gateway  สยามสแควร์ ซอย 4  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์  นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และอาจารย์พิรุณ  ไพรีพ่ายฤทธิ์ จากบริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยี 3G ที่มีต่อชีวิตประจำวัน  ประโยชน์ของเทคโนโลยี 3G  ความแตกต่างระหว่างการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ใหม่ กับ การอัพเกรดจาก 2G เป็น 3G  ข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี 3G  ถาม-ตอบปัญหาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G  พร้อมชมการสาธิตและทดลองใช้เทคโนโลยี 3G ได้ด้วยตัวเอง พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก ปอ ต้น และ บอส บอยแบนด์ AF 7 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครได้ที่ www.isnhotnews.com

จัดโดย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณมณีรัตน์   มีนา   โทร. 081-868-5886

———————————————————————————
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 , 3728 , 3729 ,
                                             3730 , 3731 , 3732
โทรสาร 0 2333 3833
อีเมลล์ pr@most.go.th