ครม.ตั้งข้าราชการการเมือง

 ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๔ ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

  • นายบุณย์ธีร์  พานิชประไพ  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  • นายสุธรรม นทีทอง   เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  • นายศุรพงศ์  พงศ์เดชขจร   เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์)  • นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค   เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป     
ซ้าย : บุณย์ธีร์  พานิชประไพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขวา
: สุธรรม นทีทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ  ตามที่ ศธ.เสนอ ดังนี้  ๑. นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ๒. นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน