ครม.สัญจร ภาคกลาง

รมช.ศธ.”พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ภาคกลาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค., นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งรองเลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหาร กศน. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนหญ้านาง กศน.ตำบลดอนหญ้านาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ภาคกลาง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้รับฟังและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดอนหญ้านาง ซึ่ง กศน.ตำบลดอนหญ้านางได้จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของกำนันพิชิต คุณวงษา ศิษย์เก่า กศน. ที่ได้อุทิศพื้นที่ส่วนตัวบริเวณบ้านพลับ หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง เพื่อเป็นศูนย์จัดการศึกษา เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้จัดรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยให้ครู กศน.ตำบล เป็นผู้ประสานงานปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากร มาให้ความรู้กับคนในชุมชน ดังนี้

  • ด้านการเกษตร เช่น การทำเตาอิวาเตะ ปุ๋ยชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์จาวปลวก ฯลฯ

  • ด้านอาชีพ เช่น การทำขนมอบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำถ่านอัดแท่ง ฯลฯ

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน  ทำให้ชุมชนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งศูนย์ กศน.ตำบลแห่งนี้จะเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางอาชีพ ฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน และแหล่งวิทยาการความรู้วิชาการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร กศน.อำเภอทั้ง 16 อำเภอ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

  • ภารกิจของ กศน.ตำบล  ได้เน้นย้ำดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ซึ่งภารกิจทั้ง 4 ด้านที่ผ่านมาแม้จะมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด แต่ต้องการให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ไม่ทำงานโดยลำพัง เพราะเมื่อแต่ละ กศน.ตำบล มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของงาน และความเข้มแข็งเกิดขึ้นในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

  • เน้นให้นำจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาใช้ในการพัฒนา เช่น จุดเด่นอยู่ที่การท่องเที่ยวและการเป็นเมืองมรดกโลก ส่วนปัญหาอุปสรรคที่ยังพบ ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไปพร้อมกันด้วย

  • เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน “ประชารัฐ”  เพื่อให้เกิดพลังและเติบโตไปด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สภาพปัญหาที่ได้รับฟังจากประชาชนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เช่น

  • กำนันตำบลดอนหญ้านาง ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตส่วนตัว เรียนจบ กศน. และใช้ความรู้พื้นฐานดังกล่าวไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท จึงพร้อมทุ่มเทและกลับมามอบชีวิตส่วนตัวให้กับ กศน.

  • นายอำเภอภาชี  อำเภอภาชีเป็นอำเภอเดียวที่ไม่ถูกน้ำท่วม เพราะเป็นพื้นที่สูง แต่ก็มีปัญหาในหน้าแล้งที่ต้องสูบน้ำจากระบบชลประทานมาใช้ นอกจากนี้ อำเภอภาชีได้ให้ กศน.อำเภอ/ตำบล เข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องอาชีพของประชาชน เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าและฝีมือผลิตภัณฑ์ในชุมชน

  • ผอ.กศน.อำเภอมหาราชและบางไทร  ต้องการให้ครูอัตราจ้าง กศน. มีความมั่นคง อย่างน้อยได้รับตำแหน่งพนักงานราชการให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กศน.อำเภอต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งการขอใช้พื้นที่อาคารของเขตพื้นที่การศึกษาก็ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับความร่วมมือ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นตัวอย่างของกำนันตำบลดอนหญ้านาง ซึ่งเรียนจบ กศน.แต่มุ่งมั่นจนเรียนจบปริญญาโท ที่ได้ “มอบชีวิต” ให้กับ กศน. จึงขอให้ชาว กศน.ทุ่มเทการทำงาน “สุดชีวิต” เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ ความสุข และความรู้ ร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่ายเพิ่มเติม: วิศิษฎ์ เจียรณัย
18/9/2560