ครม.เห็นชอบจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา


ศึกษาธิการ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ แห่งทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  src=

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. …. โดยได้กำหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. ดังนี้

1.1 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สถานศึกษาชีวศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 21 แห่ง
1.2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี รวม 19 แห่ง
1.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รวม 18 แห่ง
1.4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 21 แห่ง
1.5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 25 แห่ง
1.6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม รวม 17 แห่ง
1.7 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง รวม 30 แห่ง
1.8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง รวม 23 แห่ง
1.9 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวม 26 แห่ง
1.10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด รวม 20 แห่ง
1.11 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 20 แห่ง
1.12 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร รวม 9 แห่ง
1.13 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 31 แห่ง
1.14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี รวม 20 แห่ง
1.15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ รวม 31 แห่ง
1.16 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวม 20 แห่ง
1.17 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ รวม 22 แห่ง
1.18 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 25 แห่ง
1.19 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประกอบด้วย สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี รวม 17 แห่ง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน